ระบบร้องเรียน ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์

ข้อตกลงการให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อใช้ประกอบการร้องเรียน/ร้องทุกข์หรือติดต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์

ข้าพเจ้าถือเอาข้อตกลงนี้เป็นการแสดงเจตนายินยอมให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า รวมถึงข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวกับการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขอความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาและขอคำปรึกษา และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าโดยให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์สามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าต่อสาธารณะ ส่วนราชการ อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงองค์กรอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีอำนาจหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขอความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาและขอคำปรึกษา และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้กับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ดังที่กล่าวมาข้างต้น เป็นข้อมูลที่แท้จริงซึ่งมีความสมบูรณ์ ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน

ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ เป็นอย่างดีแล้วที่เว็บไซต์ http://123.242.166.4/damrongtham/

ข้าพเจ้า รับทราบว่าการให้ความยินยอมนี้เป็นการให้ความยินยอมตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562